15 +

Giảng viên chuyên nghiệp

28 +

Khóa học

66 +

Học viên tham gia khóa học

Hỏi đáp mới nhất

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:57:51

                                                   

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:55:12

     

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:51:04

thực hiện phép tính

a)P=11+62116211+62−11−62

b)Q=17+122+17122

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:51:04

thực hiện phép tính

a)P=11+62116211+62−11−62

b)Q=17+122+17122

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:29:49

cho tam giác ABC đg trung tuyến AM, gọi I là đm bất kì trên đoạn thẳng AM,các tia BI,CI lần lượt cắt các đoạn AC,AB tại D và E.CM:AE/AB=AD/AC

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:37:12

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC. Lấy điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE. Đường thẳng đi qua D và vuông góc với BE cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh rằng AK = AC 

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:34:14

Trên cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy E và F sao cho AE=AF.Gọi M là trung điểm của BC và I là giao điểm của EF và MA.Chứng minh IEIF=ACABIEIF=ACAB.Mình cần gấp~

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:31:28

Bài 1: cho G là trọng tâm của tam giác ABC.Qua G vẽ các đường thẳng song song vs AB,AC ,cat B,C lần lượt tại D,E.CMR:

a)BD/BC=1/3

b)BD=DE=EC 

Image

truonghoc360.com

08/08/2017 lúc 10:07:31

Cho tam giác ABC nhọn có AC > AB,đường cao AH.
a.Chứng minh HC > HB.
b.Lấy điểm E thuộc AH, chứng minh EC > EB.
c.Vẽ trung tuyến AM, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.So sánh góc ADC và góc DAC.
d.So sánh góc BAH và góc CAH.
e.Vẽ hai điểm P,Q sao cho AB, AC lần lượt là trung trực của các đoạn thẳng HP và HQ. Chứng minh tam giác APQ cân.

Help me.nhớ vẽ hình nhé

Image

truonghoc360.com

08/08/2017 lúc 10:07:21

Cho tam giác ABC nhọn có AC > AB,đường cao AH.
a.Chứng minh HC > HB.
b.Lấy điểm E thuộc AH, chứng minh EC > EB.
c.Vẽ trung tuyến AM, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.So sánh góc ADC và góc DAC.
d.So sánh góc BAH và góc CAH.
e.Vẽ hai điểm P,Q sao cho AB, AC lần lượt là trung trực của các đoạn thẳng HP và HQ. Chứng minh tam giác APQ cân.

Help me.nhớ vẽ hình nhé

Image

truonghoc360.com

08/08/2017 lúc 10:07:11

Cho tam giác ABC nhọn có AC > AB,đường cao AH.
a.Chứng minh HC > HB.
b.Lấy điểm E thuộc AH, chứng minh EC > EB.
c.Vẽ trung tuyến AM, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.So sánh góc ADC và góc DAC.
d.So sánh góc BAH và góc CAH.
e.Vẽ hai điểm P,Q sao cho AB, AC lần lượt là trung trực của các đoạn thẳng HP và HQ. Chứng minh tam giác APQ cân.

Help me.nhớ vẽ hình nhé

Image

truonghoc360.com

08/08/2017 lúc 10:03:54

Cho tam giác ABC nhọn có AC > AB,đường cao AH.
a.Chứng minh HC > HB.
b.Lấy điểm E thuộc AH, chứng minh EC > EB.
c.Vẽ trung tuyến AM, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.So sánh góc ADC và góc DAC.
d.So sánh góc BAH và góc CAH.
e.Vẽ hai điểm P,Q sao cho AB, AC lần lượt là trung trực của các đoạn thẳng HP và HQ. Chứng minh tam giác APQ cân.

Help me.nhớ vẽ hình nhé

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:46:38

Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức là U1=U2= 3V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=4Ω và R2= 6Ω. Hai đèn này được mắc cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V theo sơ đồ như hình vẽ.

a) Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị là bao nhiêu để đèn sáng bình thường. Tính công suất tiêu thụ của biến trở khi đó.

b)Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 6 phút.

c) Biến trở này có điện trở lớn nhất là 15Ω, được quấn bằng dây dẫn hợp kim có chiều dài 7,5m và tiết diện 0,25 mm2. Tìm điện trở suất của dây hợp kim này.

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:46:38

Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức là U1=U2= 3V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=4Ω và R2= 6Ω. Hai đèn này được mắc cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V theo sơ đồ như hình vẽ.

a) Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị là bao nhiêu để đèn sáng bình thường. Tính công suất tiêu thụ của biến trở khi đó.

b)Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 6 phút.

c) Biến trở này có điện trở lớn nhất là 15Ω, được quấn bằng dây dẫn hợp kim có chiều dài 7,5m và tiết diện 0,25 mm2. Tìm điện trở suất của dây hợp kim này.

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:45:08

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 2 ôm .Hai bóng đèn có ghi 20V-40W (Đ1) vàđèn (Đ2 )là 10V-10W , R2 là một biến trở.Người ta dịch chuyển con chạy trên R2 sao cho 2 bóng đèn sáng bình thường

a)Tính R2

b) Tính R của công suất toàn mạch.

c)Thay đèn D3 6V-18W vào vị trí R1. Thì các đèn sáng như thế nào?

d)Điều chỉnh R2 như thế nào để các đèn sáng bình thường?

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:40:42

biết R1=4 Ω , R2 = 2 Ω , R3=5 Ω , R4=6 Ω điện trở của ampe kế , khóa K và dây dẫn không đáng kể , điện trở của von kế cô cùng lớn

a) khi K đóng tính số chỉ của ampeke , vôn kế và công suất tiêu hao của R2

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:40:42

biết R1=4 Ω , R2 = 2 Ω , R3=5 Ω , R4=6 Ω điện trở của ampe kế , khóa K và dây dẫn không đáng kể , điện trở của von kế cô cùng lớn

a) khi K đóng tính số chỉ của ampeke , vôn kế và công suất tiêu hao của R2

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:39:48

1/ Cho 2 bóng đèn có ghi Đ1 (110V - 25V)

Đ2 (110V - 45V)

Hai bóng đèn này được mắc nối tiếp vào nguồi điện 220V.

a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn.

b) Hỏi 2 đèn sáng như thế nào?

c) Để đèn sáng bình thường người ta mắc thêm Rx . Rx mắc như thế nào? Vì sao?

d) Tính giá trị Rx và điện năng tiêu thụ trên Rx trong 20 phút.

2/ Cho 2 bóng đèn có ghi Đ1 (6V - 6V)

Đ2 (9V - 6V)

Hai bóng đèn này được mắc nối tiếp vào nguồi điện 15V.

a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn.

b) Hỏi 2 đèn sáng như thế nào?

c) Để đèn sáng bình thường người ta mắc thêm Rx . Rx mắc như thế nào? Tính giá trị Rx ?

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:38:04

cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là ξ=12(V)ξ=12(V) , điện trợ trong r=3(Ω)r=3(Ω) , mạch ngoài gồm điện trở R1=6(Ω)R1=6(Ω) mắc song song với một điện trở RR . Để công suất tiêu thụ trên điện trở RR đạt giá trị nhỏ nhất thì điện trở RRphải có giá trị bao nhiêu .

Đ/A : R1=2(Ω)R1=2(Ω)

giải đúng -------tặng-----------1GP-----------------(chức vụ o cao --> o giám treo trưởng nhiều :(( )-------------------------------------

Phan Đình Thương

26/01/2018 lúc 02:32:12

Một cốc đựng đầy nước có m1 = 260g, thả vào cốc một hòn đá (không thấm nước) có m = 28,8g thì 1 phần nước tràn ra. Đem cân cốc nước sau khi thả hòn đá thì được 276,8g. Tính khối lượng riêng của nước

Phan Đình Thương

26/01/2018 lúc 02:23:25

Hợp chất X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3/NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Xác định công thức cấu tạo của X.

14:27:42

 

Phan Đình Thương

26/01/2018 lúc 02:14:49

Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Có bao nhiêu nguyên tử hiđro trong phân tử X.

Image

truonghoc360.com

19/01/2018 lúc 08:02:25

Tại sao nồi nhôm không nấu được bánh đúc?

 

Image

truonghoc360.com

29/09/2017 lúc 07:28:25

vì sao xà phòng lại có tác dụng làm sạch vết bẩn trong nước

Xếp hạng học sinh

Tuần Tháng Toàn thời gian
1

duongdong0104@gmail.com

26 GP

2
Image

24 GP

3

Đới Lê Dũng

7 GP

4
Image

5 GP

5
Image

Đặng Hoàng Nam

2 GP

6

hoangdiemquyen24102004@gmail.com

2 GP

7

abcphuongdung@gmail.com

1 GP

8

lethingochien832004@gmail.com

1 GP

1

duongdong0104@gmail.com

26 GP

2
Image

24 GP

3

Đới Lê Dũng

7 GP

4
Image

5 GP

5
Image

Đặng Hoàng Nam

2 GP

6

hoangdiemquyen24102004@gmail.com

2 GP

7

abcphuongdung@gmail.com

1 GP

8

lethingochien832004@gmail.com

1 GP