amino axit

Phan Đình Thương

26/01/2018 lúc 02:14:49

Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Có bao nhiêu nguyên tử hiđro trong phân tử X.

Trả lời