Bài tập hình học

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:34:14

Trên cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy E và F sao cho AE=AF.Gọi M là trung điểm của BC và I là giao điểm của EF và MA.Chứng minh IEIF=ACABIEIF=ACAB.Mình cần gấp~

Trả lời