Hình học

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:29:49

cho tam giác ABC đg trung tuyến AM, gọi I là đm bất kì trên đoạn thẳng AM,các tia BI,CI lần lượt cắt các đoạn AC,AB tại D và E.CM:AE/AB=AD/AC

Trả lời