Hình học

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:37:12

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC. Lấy điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE. Đường thẳng đi qua D và vuông góc với BE cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh rằng AK = AC 

Trả lời

Phan Đình Thương (Giảng viên)

02:43 - 18/01/2018

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Image

truonghoc360.com (Giảng viên)

08:04 - 19/01/2018

Hay 

Phan Đình Thương (Giảng viên)

02:41 - 18/01/2018

là okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk