Hình học 8

Image

truonghoc360.com

18/01/2018 lúc 02:31:28

Bài 1: cho G là trọng tâm của tam giác ABC.Qua G vẽ các đường thẳng song song vs AB,AC ,cat B,C lần lượt tại D,E.CMR:

a)BD/BC=1/3

b)BD=DE=EC 

Trả lời