hóa học

Phan Đình Thương

26/01/2018 lúc 02:32:12

Một cốc đựng đầy nước có m1 = 260g, thả vào cốc một hòn đá (không thấm nước) có m = 28,8g thì 1 phần nước tràn ra. Đem cân cốc nước sau khi thả hòn đá thì được 276,8g. Tính khối lượng riêng của nước

Trả lời