vật lý 9

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:39:48

1/ Cho 2 bóng đèn có ghi Đ1 (110V - 25V)

Đ2 (110V - 45V)

Hai bóng đèn này được mắc nối tiếp vào nguồi điện 220V.

a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn.

b) Hỏi 2 đèn sáng như thế nào?

c) Để đèn sáng bình thường người ta mắc thêm Rx . Rx mắc như thế nào? Vì sao?

d) Tính giá trị Rx và điện năng tiêu thụ trên Rx trong 20 phút.

2/ Cho 2 bóng đèn có ghi Đ1 (6V - 6V)

Đ2 (9V - 6V)

Hai bóng đèn này được mắc nối tiếp vào nguồi điện 15V.

a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn.

b) Hỏi 2 đèn sáng như thế nào?

c) Để đèn sáng bình thường người ta mắc thêm Rx . Rx mắc như thế nào? Tính giá trị Rx ?

Trả lời